UWAGA: niniejsze Warunki użytkowania opublikowaliśmy 31 lipca 2022 r. i zaczną one obowiązywać od 2 sierpnia 2022 r. Wcześniejsza wersja naszych Warunków użytkowania jest dostępna tutaj.

Witamy w Hallow! Celem Hallow, Inc. („Hallow”, „my”, „nas”) jest zapewnianie prowadzonych sesji modlitewnych i medytacyjnych, aby pomagać nam wzrastać w wierze i życiu duchownym oraz znaleźć pokój w Bogu. Robimy to za pośrednictwem naszej witryny internetowej („Witryna”), aplikacji mobilnych („Aplikacja”), produktów i usług (zwanych łącznie „Usługami”).

Prosimy przeczytać treść niniejszego dokumentu, aby zapoznać się z zasadami i ograniczeniami regulującymi korzystanie z naszych Usług. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszych warunków lub Usług prosimy o kontakt:

Adres e-mail: support@hallow.com

Address: 231 S LaSalle, Suite 2100, Chicago, IL 60604

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) stanowią wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą HALLOW, INC. („Hallow”, „my”, „nas”, „nasze”). Korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie niniejsze Warunki i niniejsze Warunki pozostaną w mocy podczas korzystania z Usług. Niniejsze Warunki obejmują postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie, a także w Polityce Prywatności, Polityce plików cookie i Polityce sporów dotyczących praw autorskich. Korzystanie z niektórych usług lub uczestnictwo w nich może również podlegać dodatkowym politykom, zasadom i/lub warunkom („Warunki dodatkowe”), które są włączone do niniejszego dokumentu jako odnośnik, i użytkownik rozumie i wyraża zgodę, że korzystając z takich Usług lub uczestnicząc w nich, zgadza się również przestrzegać tych Warunków dodatkowych.

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze Warunki i, jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, prosimy przeczytać niniejsze Warunki z rodzicem lub opiekunem. Obejmują one ważne informacje na temat świadczonych Usług oraz wszelkich naliczanych opłat i podatków. Niniejsze Warunki obejmują informacje na temat przyszłych zmian w niniejszych Warunkach, automatycznych odnowień, ograniczeń odpowiedzialności, zrzeczenia się praw do powództwa zbiorowego i rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu zamiast w sądzie. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG I UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘPU PODLEGA PONIŻSZYM WARUNKOM; W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z USŁUG ANI UZYSKIWAĆ DO NICH DOSTĘPU W ŻADEN SPOSÓB.

INFORMACJA O ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA ZBIOROWEGO: Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPORÓW OPISANYCH W SEKCJI UMOWY ARBITRAŻOWEJ PONIŻEJ UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE SPORY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ WIĄŻĄCE, INDYWIDUALNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAW DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWANIACH ARBITRAŻOWYCH. 

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługi i wszelkie inne informacje uzyskane od firmy Hallow nie są przeznaczone ani przewidziane do diagnozowania, zapobiegania jakimkolwiek stanom lub chorobom albo leczenia ich, do ustalania stanu zdrowia, ani też nie mają zastępować profesjonalnej opieki medycznej lub psychiatrycznej. Nie wszystkie działania opisane w Usługach są odpowiednie dla każdego. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług.

Zmiany w Warunkach

Nieustannie staramy się ulepszać nasze Usługi, dlatego niniejsze Warunki mogą wymagać zmiany wraz z naszymi Usługami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie, ale jeśli to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w naszej Witrynie, wyślemy wiadomość e-mail i/lub spróbujemy powiadomić użytkownika w inny sposób. Jeśli nie stwierdzimy inaczej, zmiany w naszych Warunkach zaczynają obowiązywać po ich opublikowaniu.

W przypadku niewyrażenia zgody na nowe Warunki użytkownik może je odrzucić; niestety jest to równoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania z Usług. Korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób po wejściu w życie zmian w Warunkach oznacza wyrażenie zgody na wszystkie zmiany. 

Z wyjątkiem opisanych tutaj zmian wprowadzonych przez nas żadna inna poprawka lub modyfikacja niniejszych Warunków nie będzie obowiązywała, dopóki nie zostanie potwierdzona na piśmie i podpisana przez użytkownika i nas. W przypadku sporu z firmą Hallow będzie on rozstrzygany na podstawie wersji Warunków użytkowania obowiązujących w chwili otrzymania przez Hallow faktycznego powiadomienia o sporze.

Prywatność

W firmie Hallow bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych użytkowników. Aktualną Politykę prywatności Hallow można znaleźć tutaj.

Dane osobowe dzieci

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie („COPPA”) wymaga, aby dostawcy usług internetowych uzyskali zgodę rodziców, zanim będą świadomie gromadzić przez Internet dane osobowe od dzieci poniżej 13. roku życia. Ponadto unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) wymaga, aby administratorzy danych uzyskali zgodę od osób sprawujących władzę rodzicielską nad dziećmi poniżej 16. roku życia, zanim będą świadomie gromadzić i przetwarzać Dane osobowe uzyskane od takich dzieci. Nie gromadzimy świadomie ani nie pozyskujemy danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia (jeśli znajdują się w Stanach Zjednoczonych) lub poniżej 16. roku życia (jeśli znajdują się w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii) (w każdym przypadku takie dzieci są określane „Dzieckiem poniżej wieku zgody”) bez uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna takiego dziecka („Zgoda rodzica”), z wyjątkiem ograniczonej ilości danych osobowych, które musimy zgromadzić, aby uzyskać taką zgodę („Informacje wymagane”). Dopóki nie otrzymamy Zgody rodzica, będziemy wykorzystywać Informacje wymagane wyłącznie w celu uzyskania Zgody rodzica. Jeśli użytkownik jest Dzieckiem poniżej wieku zgody, nie należy próbować się rejestrować lub w żaden inny sposób korzystać z Usług ani przesyłać nam żadnych Danych osobowych na swój temat, zanim uzyskamy Zgodę rodzica, z wyjątkiem Informacji wymaganych w kontekście procesu uzyskiwania Zgody rodzica. Jeśli uważają Państwo, że Dziecko poniżej wieku zgody przekazało nam Dane osobowe (poza Informacjami wymaganymi) bez uzyskania przez nas Zgody rodzica, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres support@hallow.com. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Danych osobowych dzieci zawiera sekcja „Dane osobowe dzieci” w naszej Polityce prywatności.

Jeśli użytkownik jest dyrektorem, nauczycielem lub innym przedstawicielem szkoły albo innego klienta korporacyjnego, oświadcza i gwarantuje, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustaw COPPA i/lub RODO, w tym przez pomoc nam w uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody od wszystkich rodziców lub opiekunów Dziecka poniżej Wieku zgody, które będzie miało dostęp do Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za identyfikację wszystkich użytkowników w szkole będących Dzieckiem poniżej wieku zgody i za udostępnienie nam Informacji wymaganych w celu uzyskania Zgody rodzica. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zrozumienie, w jaki sposób nasze Usługi mogą gromadzić i wykorzystywać informacje o użytkownikach Usług, w tym dzieci. W zwykłym trybie będziemy uzyskiwali zgody od rodziców lub opiekunów Dziecka poniżej wieku zgody, które będzie miało dostęp do Usług. W przypadku uzyskania zgody od rodziców lub opiekunów użytkownik musi dostarczyć im naszą Politykę prywatności i zachować wszystkie zgody w dokumentacji oraz przekazać nam je na żądanie. Jeśli użytkownik jest nauczycielem, oświadcza i gwarantuje, że ma zgodę i upoważnienie od szkoły i/lub okręgu do korzystania z Usług w ramach programu nauczania, a w celu zapewnienia zgodności z ustawami COPPA i/lub RODO użytkownik oświadcza i gwarantuje, że akceptuje niniejsze Warunki w imieniu szkoły i/lub okręgu. Jeśli użytkownik zawrze niniejszą umowę w imieniu szkoły lub okręgu szkolnego, udzieli dostępu do kodów tylko nauczycielom i pracownikom aktualnie zatrudnionym w szkole lub okręgu oraz objętym planem klienta korporacyjnego. Po rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem lub innym pracownikiem taka osoba będzie musiała zwrócić wszystkie posiadane kody dostępu i zaprzestać korzystania z nich. W przypadku dowiedzenia się w dowolnym momencie, że użytkownik Usług twierdzi, że jest powiązany ze szkołą lub okręgiem, a w rzeczywistości tak nie jest, należy natychmiast nas o tym powiadomić. Więcej informacji można znaleźć w art. 8 ustawy RODO i w ustawie COPPA pod adresem https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children%27s-privacy.

Korzystanie z Usług

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Usług, może być konieczne założenie konta („Konto”), wybranie hasła i nazwy użytkownika („Identyfikator użytkownika Hallow”) oraz dostarczenie nam pewnych informacji lub danych, na przykład informacji kontaktowych. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć nam dokładne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne na swój temat. Jako Identyfikatora użytkownika Hallow nie można wybrać nazwy, której użytkownik nie ma prawa używać, ani nazwy innej osoby z zamiarem podszycia się pod nią. Nie wolno przekazywać konta nikomu innemu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Ponadto można uzyskać dostęp do niektórych części lub funkcji Usług za pośrednictwem danych uwierzytelniających kont z innych usług (każde zwane dalej „Kontem zewnętrznym”), na przykład oferowanych przez firmy Google i Apple. Korzystając z Usług za pośrednictwem Konta zewnętrznego, użytkownik zezwala nam na uzyskiwanie dostępu do pewnych informacji z takiego konta w celu ich wykorzystania przez Usługi. Ostatecznie użytkownik kontroluje zakres udostępnianych nam informacji i może sprawować taką kontrolę, dostosowując ustawienia na swoim Koncie zewnętrznym. 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest osobą pełnoletnią, która może zawrzeć wiążącą umowę (a jeśli nie, otrzymał zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z usług oraz rodzic lub opiekun wyraził zgodę na niniejsze Warunki w imieniu użytkownika w ramach naszego procesu Zgody rodzica). Jeśli użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu organizacji lub podmiotu („Posiadacz konta korporacyjnego”, tj. parafie, szkoły i inne organizacje), oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki w imieniu danego Posiadacza konta korporacyjnego i związania go niniejszymi Warunkami (w takim przypadku odniesienia do „użytkownika” w niniejszych Warunkach, z wyjątkiem tego zdania, odnoszą się do tego Posiadacza konta korporacyjnego).

Użytkownik będzie korzystał z Usług wyłącznie na swój wewnętrzny, osobisty, niekomercyjny użytek, a nie w imieniu lub na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej i wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi użytkownika. Jeśli korzystanie z Usług jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z Usług. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za korzystanie z Usług w sposób łamiący prawo.

Nie wolno udostępniać nikomu swojego Identyfikatora użytkownika Hallow, konta ani hasła i należy zapewnić bezpieczeństwo swojego Identyfikatora użytkownika Hallow, konta, hasła i wszelkich innych narzędzi lub danych uwierzytelniających umożliwiających uzyskanie dostępu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z Identyfikatorem użytkownika Hallow i Kontem.

Jeśli użytkownik utworzy Konto i/lub uzyska dostęp do Usług za pośrednictwem Posiadacza konta korporacyjnego (na przykład szkoły, parafii lub innej organizacji), dostęp do Usług płatnych (zgodnie z definicją poniżej) może zostać zakończony automatycznie zgodnie z definicją podaną w warunkach umowy zawartej między Posiadaczem konta korporacyjnego a Hallow. Użytkownik może zachować dostęp do swojego Konta osobistego i nadal korzystać z Usług bezpłatnych (zgodnie z definicją poniżej) lub może zdecydować się na uaktualnienie Konta, aby nadal korzystać z Usług płatnych.

Komunikacja

Korzystając z Usług, użytkownik może za ich pośrednictwem otrzymywać komunikaty, w tym wiadomości wysyłane przez Hallow (na przykład wiadomości e-mail lub SMS). Podczas rejestracji na potrzeby komunikacji SMS użytkownik otrzyma wiadomość powitalną i instrukcje, co zrobić, aby przestać otrzymywać wiadomości. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tych wiadomościach lub wysyłając do nas wiadomość na adres support@hallow.com. W przypadku rezygnacji z promocyjnych wiadomości e-mail możemy nadal wysyłać wiadomości e-mail o charakterze transakcyjnym lub administracyjnym, na przykład wiadomości na temat Konta lub naszej bieżącej działalności biznesowej, w tym informacje prawne. Za zgodą użytkownika możemy wysyłać na urządzenie mobilne powiadomienia push o charakterze promocyjnym i inne. Te powiadomienia można wyłączyć, zmieniając ustawienia powiadomień push na urządzeniu.

Rejestrując się w Usługach i podając nam numer telefonu komórkowego, użytkownik potwierdza chęć otrzymywania od Hallow komunikatów, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące, co może obejmować wykorzystanie przez Hallow technologii automatycznego wybierania w celu wysyłania wiadomości na podany numer telefonu komórkowego, i użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów od Hallow, a także oświadcza i gwarantuje, że każda osoba zarejestrowana przez użytkownika w Usługach lub w imieniu której użytkownik podał numer telefonu komórkowego wyraziła zgodę na otrzymywanie komunikatów od Hallow. 

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić firmę Hallow przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami (rzeczywistymi i wynikowymi), stratami i wydatkami (w tym honorariami adwokatów) wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z naruszeniem przez użytkownika powyższych postanowień.

Ograniczenia dotyczące korzystania z Usług

Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że nie będzie dostarczał ani wnosił niczego, w tym żadnych Treści lub Materiałów przesyłanych przez użytkownika (zgodnie z definicją tych terminów poniżej) do Usług ani w inny sposób korzystał z Usług lub wchodził z nimi w interakcje w sposób, który:

 1. narusza, sprzeniewierza lub łamie prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa innych stron (w tym Hallow);
 2. narusza jakiekolwiek prawa lub regulacje, w tym między innymi obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu, przepisy dotyczące prywatności lub wszelkie inne cele, które nie są w sposób uzasadniony zamierzone przez Hallow;
 3. jest brutalny, niebezpieczny, szkodliwy, oszukańczy, mylący, stanowiący groźby, nękający, dyskryminujący, zniesławiający, obsceniczny lub w inny sposób niestosowny;
 4. promuje nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje;
 5. zagraża bezpieczeństwu Identyfikatora użytkownika Hallow, Konta lub innych osób (na przykład zezwolenie komuś innemu na logowanie się do Usług jako użytkownik);
 6. próbuje w jakikolwiek sposób uzyskać hasło, Konto lub inne informacje o zabezpieczeniach od jakiegokolwiek innego użytkownika;
 7. podszywa się lub błędnie przedstawia tożsamość albo związek z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 8. identyfikuje jakąkolwiek osobę (w tym przez sposób lub nazwisko, adres albo zdjęcie lub film) poniżej 18. roku życia lub identyfikuje jakąkolwiek osobę powyżej 18. roku życia bez zgody tej osoby na taką identyfikację;
 9. wykorzystuje Usługi do jakichkolwiek celów komercyjnych lub na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej albo w sposób niedozwolony przez niniejsze Warunki;
 10. gromadzi lub przechowuje jakiekolwiek Dane osobowe z Usług od innych użytkowników Usług bez ich wyraźnej zgody;
 11. narusza lub próbuje obejść zabezpieczenia jakiejkolwiek sieci komputerowej albo łamie jakiekolwiek hasła lub kody szyfrowania zabezpieczeń;
 12. uruchamia listę mailingową, system Listserv, jakąkolwiek formę autorespondera lub „spamu”, lub jakiekolwiek procesy, które działają lub są aktywowane, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Usług, lub które w inny sposób zakłócają prawidłowe działanie Usług (w tym przez nadmierne obciążenie infrastruktury Usług);
 13. „indeksuje”, „pobiera” lub „korzysta z robotów internetowych” w odniesieniu do jakiejkolwiek strony, danych lub części Usług bądź Treści albo z nimi związanych (za pośrednictwem środków ręcznych lub zautomatyzowanych);
 14. kopiuje lub przechowuje jakąkolwiek znaczącą część Treści; lub
 15. dekompiluje, stosuje inżynierię wsteczną lub w inny sposób próbuje uzyskać kod źródłowy albo podstawowe pomysły lub informacje na temat Usług lub z nimi związanych;
 16. zachęca inne osoby do działań opisanych powyżej albo umożliwia im ich wykonanie.

Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień jest podstawą do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z Usług lub dostępu do nich. 

Prawa w Usługach

Materiały wyświetlane lub wykonywane albo dostępne w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi treści audio i/lub wizualne, tekst, materiały graficzne, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, Materiały przesyłane przez użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) i tak dalej (wszystkie zwane dalej „Treściami”) są chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami własności intelektualnej, w tym ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”). Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich informacji dotyczących praw autorskich, zasad dotyczących znaków towarowych, informacji i ograniczeń zawartych w jakichkolwiek Treściach, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usług, i nie będzie wykorzystywał, kopiował, odtwarzał, modyfikował, tłumaczył, publikował, transmitował, nadawał, dystrybuował, wykonywał, przesyłał, wyświetlał, udzielał licencji, sprzedawał, komercjalizował ani w inny sposób wykorzystywał jakiekolwiek Treści niebędące własnością użytkownika, (i) bez uprzedniej zgody właściciela danych Treści lub (ii) w sposób naruszający czyjeś prawa (w tym Hallow).

Zgodnie z niniejszymi Warunkami udzielamy każdemu użytkownikowi Usług ogólnoświatowej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na wykorzystywanie (tj. pobieranie i wyświetlanie lokalnie) Treści wyłącznie w celu korzystania z Usług. Wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, dystrybucja lub przechowywanie jakichkolwiek Treści w celach innych niż korzystanie z Usług jest wyraźnie zabronione bez uzyskania od nas uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik rozumie, że Hallow jest właścicielem Usług. Użytkownik nie będzie modyfikował, publikował, przekazywał, uczestniczył w przekazywaniu lub sprzedaży, odtwarzał (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej sekcji), tworzył dzieł pochodnych w oparciu o Usługi ani w inny sposób wykorzystywał żadnej z nich. Usługi mogą zezwalać na kopiowanie lub pobieranie niektórych Treści, ale należy pamiętać, że nawet jeśli te funkcjonalności istnieją, wszystkie ograniczenia w tej sekcji mają nadal zastosowanie.

Prawa dotyczące Materiałów przesyłanych przez użytkownika

Materiały przesyłane przez użytkownika

Wszystko, co użytkownik publikuje, przesyła, udostępnia, przechowuje lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Usług zalicza się do „Materiałów przesyłanych przez użytkownika”. Materiały przesyłane przez użytkownika obejmują (i) prywatne wpisy do dziennika, kontrole nastrojów lub inne wpisy, które nie są udostępniane nikomu („Prywatne materiały przesyłane przez użytkownika”), (ii) wpisy do dziennika, kontrole nastrojów lub działania grupowe udostępniane prywatnej grupie widocznej dla innych członków grupy („Udostępniane materiały przesyłane przez użytkownika”), oraz (iii) wszystkie inne przesyłane materiały, w tym przekazywane opinie lub sugestie na temat Usług („Opinie i inne przesyłane materiały”). 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Materiały przesyłane przez użytkownika do Usług. Użytkownik oświadcza, że wszystkie przesyłane przez niego materiały są dokładne, kompletne, aktualne i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Użytkownik zgadza się, że nie będzie publikował, przesyłał, udostępniał ani w inny sposób dostarczał za pośrednictwem Usług jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez użytkownika, które naruszają warunki podane w sekcji zatytułowanej „Ograniczenia dotyczące korzystania z Usług”.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść żadnych Materiałów przesyłanych przez użytkownika i nie popieramy żadnej opinii zawartej w takich Materiałach przesyłanych przez użytkownika. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakichkolwiek Materiałów przesyłanych przez użytkownika, w tym, co do ich dokładności lub legalności. Mamy prawo przekazać tożsamość użytkownika stronom trzecim, które twierdzą, że ich prawa zostały naruszone przez Udostępniane materiały przesyłane przez użytkownika.

Możemy wykorzystywać Opinie i inne przesyłane materiały do naszych wewnętrznych celów biznesowych, na przykład do badania trendów i ulepszania Usług lub do wprowadzania Usług na rynek. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy pośrednio czerpać korzyści handlowe, wykorzystując Udostępniane materiały przesyłane przez użytkownika lub Opinie.  Dla jasności nie będziemy udostępniali (publicznie ani w żaden inny sposób, który nie jest zgodny z naszą Polityką prywatności) Materiałów przesyłanych przez użytkownika ani Danych osobowych w żaden sposób umożliwiający osobistą identyfikację użytkownika, chyba że użytkownik wyraźnie udzieli nam zgody na takie udostępnianie.

Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania Materiałów przesyłanych przez użytkownika, ale mamy prawo do tego prawo w ramach świadczenia Usług i zapewniania zgodności z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Administratorzy („Administratorzy”) grup prywatnych są odpowiedzialni za przeglądanie Udostępnianych materiałów przesyłanych przez użytkownika, w tym tych, które mogą być oznaczane przez innych użytkowników, i według ich uznania mogą usuwać Udostępniane materiały przesyłane przez użytkownika naruszające niniejsze Warunki. Zastrzegamy sobie prawo do (według naszego wyłącznego uznania) usunięcia, edytowania lub odmowy opublikowania jakichkolwiek Udostępnianych materiałów przesyłanych przez użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Naruszenie niniejszych Warunków w odniesieniu do Materiałów przesyłanych przez użytkownika jest podstawą ograniczenia i/lub pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z Usług lub dostępu do nich.

Licencje

Aby wyświetlać Materiały przesyłane przez użytkownika w Usługach i umożliwić innym użytkownikom ich wyświetlanie (w stosownych przypadkach), użytkownik przyznaje nam pewne prawa do tych Materiałów przesyłanych przez użytkownika. Należy pamiętać, że wszystkie poniższe licencje podlegają naszej Polityce prywatności w zakresie dotyczącym Materiałów przesyłanych przez użytkownika, które stanowią również do Dane osobowe użytkownika. 

Użytkownik niniejszym udziela Hallow licencji na modyfikowanie (w celach technicznych, na przykład, aby treści były widoczne w Aplikacji, jak również w Witrynie), łączenie, odtwarzanie i inne działania w odniesieniu do wszystkich Materiałów przesyłanych przez użytkownika w każdym przypadku, aby umożliwić nam świadczenie Usług, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej.  

W odniesieniu do Prywatnych materiałów przesyłanych przez użytkownika udziela on Hallow licencji opisanej powyżej, jak również licencji na wyświetlanie, wykonywanie i rozpowszechnianie takich materiałów wyłącznie w celu ich udostępnienia użytkownikowi i świadczenia niezbędnych do tego Usług. 

W odniesieniu do Udostępnianych materiałów przesyłanych przez użytkownika udziela on Hallow licencji opisanej powyżej, jak również licencji na wyświetlanie, wykonywanie i rozpowszechnianie takich materiałów wyłącznie w celu ich udostępnienia innym określonym użytkownikom i świadczenia niezbędnych do tego Usług.  Ponadto użytkownik udziela innym określonym użytkownikom licencji na dostęp do Udostępnianych materiałów przesyłanych przez użytkownika oraz na wykorzystywanie i wykonywanie wszystkich związanych z nimi praw w sposób dozwolony przez funkcjonalność Usług.  

W odniesieniu do Opinii i innych materiałów przesyłanych przez użytkownika udziela on Hallow licencji opisanej powyżej, jak również licencji na wykorzystywanie, edytowanie, wyświetlanie, wykonywanie i rozpowszechnianie, tworzenie dzieł pochodnych i pełne wykorzystywanie Opinii w związku z naszą (oraz naszych następców i cesjonariuszy) działalnością w zakresie promowania i redystrybucji części lub całości Usług (oraz ich dzieł pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych (w tym między innymi witryn internetowych i kanałów stron trzecich), w tym również po zamknięciu Konta użytkownika.

Dla jasności opisane powyżej licencje udzielane nam i naszym użytkownikom nie wpływają na inne prawa własności ani licencyjne w odniesieniu do Materiałów przesyłanych przez użytkownika, w tym na prawo do udzielania dodatkowych licencji na Materiały przesyłane przez użytkownika, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma wszelkie prawa do udzielenia nam takich licencji bez naruszenia lub pogwałcenia jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym między innymi praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych albo innych praw własności intelektualnej lub praw własności. Użytkownik zgadza się, że udzielane licencje są wolne od opłat licencyjnych, wieczyste, podlegające sublicencjonowaniu, nieodwołalne i ogólnoświatowe.

Niektóre funkcje Usług umożliwiają udostępnianie informacji innym osobom, w tym za pośrednictwem sieci społecznościowych. W przypadku zezwolenia na udostępnianie Treści wyraźnie określimy Treści, które użytkownik może redystrybuować oraz sposoby ich redystrybucji, zwykle przez umieszczenie przycisku „udostępnij” na Treściach lub w ich pobliżu. W przypadku udostępniania informacji z Usług innym osobom, w tym za pośrednictwem sieci społecznościowych, użytkownik upoważnia Hallow do udostępniania tych informacji odpowiednim stronom trzecim. Prosimy o zapoznanie się z politykami wszelkich stron trzecich, którym lub za pośrednictwem których są udostępniane informacje, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jak mogą je wykorzystywać. W przypadku redystrybucji Treści użytkownik musi mieć możliwość edytowania lub usunięcia wszelkich redystrybuowanych Treści oraz musi je bezzwłocznie edytować lub usunąć na nasze żądanie. 

Co więcej, użytkownik rozumie i zgadza się, że Hallow, wykonując wymagane czynności techniczne w celu świadczenia Usług naszym użytkownikom, może wymagać wprowadzenia zmian w Materiałach przesyłanych przez użytkownika, aby dostosować je do wymogów technicznych sieci połączeń, urządzeń, usług lub mediów, a opisane powyżej licencje obejmują prawa do wprowadzania takich zmian.

Zgodnie z ustawą DMCA przyjęliśmy następującą politykę w zakresie naruszeń praw autorskich.  

Zastrzegamy sobie prawo do (1) zablokowania dostępu do lub usunięcia materiałów, które w dobrej wierze uważamy za materiały chronione prawem autorskim, które zostały nielegalnie skopiowane i rozpowszechnione przez któregokolwiek z naszych reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych, dostawców treści, członków lub użytkowników oraz (2) usunięcia kont i zaprzestania świadczenia usług osobom lub podmiotom wielokrotnie dopuszczającym się naruszeń.

 1. Procedura zgłaszania naruszeń praw autorskich. Jeżeli użytkownik uważa, że materiały lub treści zamieszczone w Usługach lub dostępne za ich pośrednictwem naruszają jego prawa autorskie (lub osoby, w której imieniu użytkownik jest upoważniony do działania), prosimy wysłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zawierające następujące informacje do wyznaczonego przez Hallow przedstawiciela odbierającego zawiadomienia o domniemanych naruszeniach (nasz „Wyznaczony przedstawiciel”, którego dane kontaktowe podano poniżej):
  1. podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;
  2. dane umożliwiające identyfikowanie utworów lub materiałów, które zostały naruszone;
  3. dane umożliwiające identyfikowanie materiałów stanowiących naruszenie praw autorskich, w tym informacje na temat lokalizacji takich materiałów, które właściciel praw autorskich stara się usunąć, z odpowiednimi informacjami szczegółowymi, aby Firma była w stanie znaleźć i zweryfikować ich istnienie;
  4. informacje kontaktowe osoby zgłaszającej, w tym adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
  5. oświadczenie, że osoba zgłaszająca jest w dobrej wierze przekonana, iż materiały określone w pkt 1 (c) nie zostały zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo; oraz
  6. oświadczenie złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że podane informacje są dokładne, a osoba zgłaszająca jest upoważniona do złożenia skargi w imieniu właściciela praw autorskich.
 2. Postępowanie w przypadku otrzymaniu przez wyznaczonego przedstawiciela odpowiedniego i złożonego w dobrej wierze powiadomienia o naruszeniu praw autorskich.  Po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zastrzegamy sobie prawo do:
  1. usunięcia lub zablokowania dostępu do materiałów naruszających prawa autorskie;
  2. powiadomienia dostawcy treści, który jest oskarżony o naruszenie praw autorskich, że usunęliśmy lub zablokowaliśmy dostęp do odpowiednich materiałów; oraz
  3. anulowaniu dostępu dla takiego dostawcy treści do Usług, jeśli notorycznie dopuszcza się tego typu naruszeń.
 3. Procedura dostarczenia odpowiedzi na powiadomienie do Wyznaczonego przedstawiciela.  Jeśli dostawca treści uważa, że materiały usunięte (lub do których zablokowano dostęp) nie naruszają praw autorskich, lub dostawca treści uważa, że ma prawo do publikowania i wykorzystywania takich materiałów od właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostawca treści może przesłać do wyznaczonego przez nas przedstawiciela odpowiedź na powiadomienie zawierającą następujące informacje:
  1. podpis fizyczny lub elektroniczny dostawcy treści;
  2. dane umożliwiające identyfikowanie materiałów, które zostały usunięte lub do których zablokowano dostęp, a także lokalizację, w której materiały pojawiły się przed ich usunięciem lub zablokowaniem dostępu;
  3. oświadczenie, że dostawca treści jest w dobrej wierze przekonany, iż materiały zostały usunięte lub zablokowano do nich dostęp w wyniku błędu lub niewłaściwego zidentyfikowania materiałów; oraz
  4. nazwę dostawcy treści, adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail wraz z oświadczeniem, że dana osoba lub podmiot wyraża zgodę na jurysdykcję Sądu Federalnego w odniesieniu do okręgu sądowego, w którym znajduje się adres dostawcy treści, lub, jeśli adres dostawcy treści znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla każdego okręgu sądowego, w których znajduje się Firma, oraz że taka osoba lub podmiot przyjmie pismo procesowe od osoby, która przekazała powiadomienie o domniemanym naruszeniu.

Po otrzymaniu odpowiedzi na powiadomienie przez Wyznaczonego przedstawiciela Firma może, według własnego uznania, przesłać kopię tej odpowiedzi do pierwotnej strony skarżącej, informując, że dana osoba może zastąpić usunięty materiał lub zaprzestać jego blokowania w ciągu 10 dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie wniesie pozwu o wydanie nakazu sądowego przeciwko dostawcy treści oskarżonemu o popełnienie naruszenia, usunięte materiały mogą zostać zastąpione lub dostęp do nich może zostać odblokowany w ciągu 10-14 dni roboczych lub więcej od otrzymania odpowiedzi na powiadomienie, według uznania Firmy.  

Z wyznaczonym przedstawicielem Hallow można skontaktować się pod następującym adresem:

Hallow, Inc.

Do: Wyznaczony przedstawiciel DMCA

231 S LaSalle, Suite 2100, Chicago, IL 60604

Interakcje w Usługach

Za wszelkie informacje lub Treści publikowane publicznie lub przesyłane prywatnie za pośrednictwem Usług odpowiada wyłącznie osoba, od której takie Treści pochodzą, a użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich takich informacji i Treści na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy lub pominięcia w takich informacjach lub Treściach ani za jakiekolwiek szkody lub straty, które użytkownik może ponieść w związku z nimi. Nie możemy kontrolować ani nie mamy obowiązku podejmować żadnych działań dotyczących tego, jak użytkownik może interpretować i korzystać z Treści lub jakie działania może podjąć w wyniku zetknięcia się z Treściami.  Użytkownik niniejszym zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności za nabycie lub nienabycie Treści za pośrednictwem Usług. Nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie medycyny ani psychiatrii, a nasze Treści nie zastępują leczenia medycznego ani psychiatrycznego.  Zawsze zachęcamy do zasięgnięcia profesjonalnej pomocy medycznej lub psychiatrycznej od wykwalifikowanych specjalistów, jeśli to konieczne.  Nie możemy zagwarantować tożsamości żadnych użytkowników, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje za pośrednictwem Usług i nie ponosimy odpowiedzialności za to, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Usług. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie Treści, które w jakikolwiek sposób przekazuje do Usług, a także oświadcza i gwarantuje, że ma wszystkie prawa niezbędne do ich przekazywania w sposób, w jaki je zamieszcza.

Usługi mogą zawierać łącza lub połączenia do witryn lub usług innych firm, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez firmę Hallow. Uzyskując dostęp do witryn internetowych innych firm lub korzystając z usług innych firm, użytkownik akceptuje fakt, że istnieje ryzyko związane z takim działaniem oraz że firma Hallow nie ponosi odpowiedzialności za takie ryzyko.

Firma Hallow nie kontroluje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, dokładność, politykę prywatności ani praktyki bądź opinie wyrażane w jakichkolwiek witrynach internetowych innych firm ani przez jakiekolwiek strony trzecie, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje za pośrednictwem Usług. Ponadto firma Hallow nie będzie ani nie może monitorować, weryfikować, cenzurować ani edytować treści w żadnej witrynie lub usłudze innych firm. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania i polityką prywatności każdej witryny lub usługi innej firmy, którą użytkownik odwiedza lub z której korzysta. Korzystając z Usług, użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez niego z jakichkolwiek witryn lub usług innych firm. Transakcje użytkownika z organizacjami i/lub osobami dostępnymi w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym płatności i dostarczanie towarów oraz usług, a także wszelkie inne postanowienia, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami są zawierane wyłącznie między użytkownikiem a takimi organizacjami i/lub osobami. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji online lub offline z którąkolwiek z tych stron trzecich użytkownik powinien przeprowadzić odpowiednie badania, które uzna za konieczne lub stosowne. Użytkownik zgadza się, że firma Hallow nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody poniesione w wyniku jakichkolwiek takich transakcji.

Jeśli dojdzie do sporu między uczestnikami tej witryny lub Usług, lub między użytkownikami a jakąkolwiek stroną trzecią, użytkownik zgadza się, że firma Hallow nie ma obowiązku uczestniczenia w takim sporze. Jeśli użytkownik wejdzie w spór z jednym lub większą liczbą innych użytkowników, zwalnia firmę Hallow, jej dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli oraz następców od wszelkiego rodzaju roszczeń, żądań i szkód, znanych lub nieznanych, podejrzewanych lub niepodejrzewanych, ujawnionych lub nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami i/lub naszymi Usługami. Użytkownik zrzeka się i niniejszym odstępuje od stosowania ustępu 1542 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, lub jakiegokolwiek podobnego prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, w którym stwierdza się, że: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel lub strona zwalniająca nie wie, ani nie podejrzewa, że istnieją na jego/jej korzyść w momencie wykonywania zwolnienia, a które, gdyby były przez niego/nią znane, miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem lub stroną zwolnioną”.

Zmiany w Usługach

Nieustannie staramy się ulepszać nasze Usługi, więc mogą się one zmieniać z biegiem czasu. Możemy zawiesić lub zaprzestać świadczenia jakiejkolwiek części Usług, lub możemy wprowadzić nowe funkcje bądź nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje, lub też ograniczyć dostęp do części lub wszystkich Usług. Spróbujemy powiadomić użytkownika, gdy dokonujemy istotnych zmian w Usługach, które to zmiany miałyby niekorzystny wpływ na użytkownika, ale nie zawsze jest to praktyczne. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami prawnymi (lub nie podał nam swojego adresu e-mail), informacje te nadal będą mieć zastosowanie do korzystania z Usług, a użytkownik nadal będzie odpowiedzialny za ich przeczytanie i zrozumienie. Jeśli użytkownik korzysta z Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach, oznacza to, że zgadza się na wszystkie zmiany. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia, do usunięcia dowolnych Treści z Usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (w tym między innymi w razie zarzutów wobec użytkownika, że przekazane Treści naruszają niniejsze Warunki). 

Subskrypcje i opłaty

 1. Usługi bezpłatne. Hallow oferuje bezpłatną podstawową wersję Usług („Usługi bezpłatne”). 
 2. Usługi płatne. Hallow oferuje niektóre Usługi obejmujące rozszerzoną funkcjonalność i dodatkowe treści, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem płatnej rocznej, miesięcznej, rodzinnej lub nieograniczonej czasowo subskrypcji Usług („Usługi płatne”). Należy pamiętać, że wszelkie warunki płatności przedstawione użytkownikowi w trakcie korzystania z Usług płatnych lub rejestracji do nich zaliczają się do niniejszych Warunków.
 3. Bezpłatne okresy próbne i promocje. Użytkownik może mieć dostęp do Usług płatnych przez ograniczony czas w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Czasami dostęp do Usług płatnych można również rozpocząć od wstępnego okresu promocyjnego z rabatem. Wszelkie bezpłatne okresy próbne lub inne promocje rabatowe zapewniające dostęp do Usługi płatnej należy wykorzystać w czasie przewidzianym dla okresu próbnego lub promocyjnego. W przypadku korzystania z bezpłatnego okresu próbnego Usług płatnych powiadomimy użytkownika, zanim zaczniemy naliczać opłaty za te Usługi, z których użytkownik korzysta. Aby kontynuować korzystanie z tych Usług, użytkownik musi uiścić wszystkie stosowne opłaty za te Usługi płatne. Jeśli użytkownik otrzymał rabat na Usługi płatne w okresie promocyjnym, po zakończeniu okresu promocyjnego musi zapłacić pełną cenę za Usługi płatne. W przeciwnym razie użytkownik musi anulować subskrypcję Usługi płatnej przed zakończeniem okresu próbnego lub promocyjnego, aby uniknąć pobrania pełnej opłaty po zakończeniu okresu próbnego lub promocyjnego. Jeśli użytkownik anuluje subskrypcję przed końcem okresu próbnego i zostanie przez pomyłkę obciążony opłatą za Usługę płatną, prosimy o wysłanie wiadomości na adres support@hallow.com.
 4. Karty podarunkowe. Karty podarunkowe w ramach naszych Usług płatnych można kupić w naszej Witrynie lub Aplikacji. Odbiorca karty podarunkowej zrealizuje ją, rejestrując się do Usługi płatnej. Wartość karty podarunkowej będzie stosowana na poczet Usług płatnych odbiorcy, dopóki karta podarunkowa nie zostanie w pełni zrealizowana. Następnie odbiorca może kontynuować korzystanie z Usług płatnych, stosując dodatkową kartę podarunkową lub dokonując odpowiedniej płatności miesięcznej lub rocznej, albo przejść na Usługi bezpłatne. 
 5. Wiadomości. Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem Usług, mogą być naliczane opłaty za dane i wiadomości. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich takich opłat, należności lub kosztów. Należy skonsultować się z operatorem sieci bezprzewodowej, aby ustalić, jakie stawki, opłaty, należności lub koszty mogą obowiązywać w związku z korzystaniem z Usług.
 6. Rozliczenia. Możemy korzystać z usług pewnych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, takich jak Stripe, PayPal i Braintree (każdy zwany dalej „Podmiotem przetwarzającym płatności”), na potrzeby rozliczeń za pośrednictwem konta płatniczego powiązanego z kontem w Usługach („Konto rozliczeniowe”) za korzystanie z Usług płatnych. Przetwarzanie płatności będzie podlegało, oprócz niniejszych Warunków, warunkom, postanowieniom i politykom prywatności Podmiotu przetwarzającego płatności. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami, postanowieniami i politykami prywatności Podmiotów przetwarzających płatności, za których pośrednictwem użytkownik kupuje Usługi płatne. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy popełnione przez Podmiot przetwarzający płatności ani za inne jego działania lub zaniechania. Decydując się na korzystanie z Usług płatnych, użytkownik zgadza się płacić nam za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego płatności wszystkie opłaty, wraz z obowiązującymi podatkami i opłatami dodatkowymi, po cenach obowiązujących w związku z korzystaniem z tych Usług płatnych zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności i użytkownik upoważnia nas do obciążania za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego płatności wybranego dostawcy usług płatniczych („Metoda płatności”). Użytkownik zgadza się na dokonywanie płatności w ramach wybranej Metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów lub pomyłek popełnionych przez Podmiot przetwarzający płatności, nawet jeśli już zażądał płatności lub otrzymał ją.
 7. Metoda płatności. Warunki płatności będą zależały od wybranej Metody płatności i mogą być określane na podstawie umów między użytkownikiem a instytucją finansową, wydawcą karty kredytowej, sklepem z aplikacjami (zgodnie z definicją poniżej) lub innym dostawcą obsługującym wybraną Metodę płatności. Jeśli nie otrzymamy od użytkownika płatności za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego płatności, użytkownik zgadza się na uiszczenie wszystkich opłat naliczonych na Koncie rozliczeniowym na żądanie. 
 8. Rozliczenia cykliczne. Niektóre Usługi płatne mogą być objęte okresem początkowym, za który jest pobierana pierwsza opłata i po której opłaty są naliczane cyklicznie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez użytkownika. Wybierając plan płatności cyklicznych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie Usługi są objęte płatnościami początkowymi i cyklicznymi oraz ma obowiązek pokrywać wszystkie opłaty cykliczne, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. MOŻEMY OBCIĄŻAĆ UŻYTKOWNIKA OPŁATAMI OKRESOWYMI (NP. MIESIĘCZNYMI) BEZ DALSZYCH ZEZWOLEŃ OD UŻYTKOWNIKA, DOPÓKI NIE DOSTARCZY Z WYPRZEDZENIEM POWIADOMIENIA (Z POTWIERDZENIEM PRZEZ NAS ODBIORU), ŻE WYCOFUJE NINIEJSZE ZEZWOLENIE LUB CHCE ZMIENIĆ METODĘ PŁATNOŚCI. TAKIE POWIADOMIENIE NIE BĘDZIE MIAŁO WPŁYWU NA OPŁATY NALICZONE PRZED PODJĘCIEM PRZEZ NAS UZASADNIONYCH DZIAŁAŃ. ABY WYCOFAĆ ZEZWOLENIE LUB ZMIENIĆ METODĘ PŁATNOŚCI, NALEŻY PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KONTA.
 9. Wymagane aktualne informacje. UŻYTKOWNIK MUSI PODAĆ AKTUALNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE INFORMACJE NA TEMAT KONTA ROZLICZENIOWEGO. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE AKTUALIZOWAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE O KONCIE ROZLICZENIOWYM, ABY BYŁY AKTUALNE, KOMPLETNE I DOKŁADNE (NA PRZYKŁAD ZMIANA ADRESU ROZLICZENIOWEGO, NUMERU KARTY KREDYTOWEJ LUB JEJ DATY WAŻNOŚCI) ORAZ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ NAS LUB PODMIOT PRZETWARZACZY PŁATNOŚCI O ANULOWANIU METODY PŁATNOŚCI (NA PRZYKŁAD W PRZYPADKU UTRATY LUB KRADZIEŻY) ALBO O POTENCJALNYM NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA, TAKIM JAK NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE ALBO WYKORZYSTANIE NAZWY UŻYTKOWNIKA LUB HASŁA. INFORMACJE TE MOŻNA ZMIENIĆ W USTAWIENIACH KONTA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PODA ŻADNYCH Z POWYŻSZYCH INFORMACJI, ZGADZA SIĘ, ŻE MOŻEMY NADAL POBIERAĆ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PŁATNYCH W RAMACH KONTA ROZLICZENIOWEGO, DOPÓKI NIE ANLUJE SUBSKRYPCJI USŁUG PŁATNYCH, JAK OPISANO POWYŻEJ.
 10. Zmiana Opłat. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych warunków cenowych w dowolnym czasie, ale powiadomimy o podwyżce cen i dacie jej wejścia w życie. Zmiany cen będą obowiązywały tylko w odniesieniu do okresów odnowienia, począwszy od podanej daty wejścia w życie zmiany. Wszelkie umowy zawarte z dostawcą usług płatniczych będą regulowały korzystanie z Metody płatności. 
 11. Automatyczne odnawianie Usług płatnych i proces anulowania. Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z automatycznego odnawiania w ustawieniach konta, wszelkie Usługi płatne, do których się zarejestrował, będą automatycznie przedłużane na kolejne okresy odnowienia o takim samym czasie trwania jak pierwotnie wybrany okres subskrypcji po obowiązującej wówczas stawce bez promocji. Aby zmienić lub anulować Usługi płatne w dowolnym czasie, należy przejść do ustawień konta w Witrynie lub ustawień subskrypcji sklepu z aplikacjami.  Jeśli użytkownik zrezygnuje z Usługi płatnej, może korzystać z subskrypcji do końca bieżącego okresu, a po jego upływie subskrypcja nie zostanie odnowiona. Użytkownik nie będzie jednak kwalifikował się do proporcjonalnego zwrotu żadnej części opłaty subskrypcyjnej uiszczonej za bieżący okres subskrypcji. Jeśli użytkownik chce przerwać cykliczne pobieranie opłat miesięcznych lub rocznych, musi anulować odpowiednią Usługę płatną za pośrednictwem ustawień konta lub zamknąć konto Hallow przed końcem okresu cyklicznego. Jeśli użytkownik utworzył konto za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, musi anulować subskrypcję również za pośrednictwem danego sklepu. Nie można zrezygnować z Usług płatnych przed końcem okresu, który został już opłacony, i z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach firma Hallow nie jest zobowiązana do zwrotu (w całości lub proporcjonalnie) żadnych opłat uiszczonych wcześniej.
 12. Zwroty subskrypcji i kart podarunkowych.  Wszystkie transakcje sprzedaży Usług płatnych i Kart podarunkowych są ostateczne. Wszelkie zwroty lub rabaty są określane według naszego uznania i są obsługiwane indywidualnie dla każdego przypadku. W przypadku zakupu Usług płatnych za pośrednictwem naszej Witryny można poprosić o zwrot, wysyłając potwierdzenie płatności od Podmiotu przetwarzającego płatności na adres support@hallow.com. Po zatwierdzeniu możemy dokonać bezpośredniego zwrotu. W przypadku zakupu Usług płatnych za pośrednictwem sklepu z aplikacjami należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą tego sklepu, aby poprosić o zwrot. 
 13. Rozstrzyganie sporów dotyczących opłat. Wszelkie wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące opłat należy najpierw zgłaszać nam. Użytkownik zgadza się nie kwestionować, anulować ani odrzucać żadnych opłat za przetwarzanie płatności kartą kredytową lub przez strony trzecie, dopóki nie podejmie wystarczających starań, by rozwiązać sprawę bezpośrednio z firmą Hallow, wysyłając wiadomość na adres support@hallow.com.
 14. Polityka zwrotów produktów. Hallow może oferować na sprzedaż pewne produkty za pośrednictwem Usług („Produkty”) świadczonych przez strony trzecie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie jest zadowolony z zakupionego Produktu i chce go zwrócić, prosimy o wysłanie wiadomości na adres support@hallow.com w ciągu 30 dni od daty zakupu, aby uzyskać informacje na temat sposobu zwrotu kwalifikujących się Produktów.
 15. Kody promocyjne. Żadne kody promocyjne ani oferty nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z żadnymi innymi kodami promocyjnymi lub ofertami, zarówno przeszłymi, jak i obecnymi. Oferty wstępne są dostępne tylko dla nowych użytkowników Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych inaczej. Poprzedni użytkownicy lub poprzedni użytkownicy korzystający z bezpłatnego okresu próbnego Usług płatnych nie kwalifikują się jako nowi użytkownicy. Nie każdy kod promocyjny będzie miał zastosowanie do każdego Konta. O ile nie określono inaczej w warunkach promocji, wszystkie promocje cenowe lub rabaty będą miały zastosowanie do początkowego okresu Usług płatnych, a opłaty za wszelkie odnowienia będą naliczane według stawki obowiązującej w chwili odnowienia Usług płatnych.

Rezygnacja z Usług

Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie, w tym przez zamknięcie Konta z poziomu Ustawień konta. Można poprosić o pomoc w tym procesie, wysyłając wiadomość na adres support@hallow.com. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności oraz z licencjami opisanymi powyżej, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy przekazane nam informacje po zaprzestaniu korzystania z naszych Usług. 

Hallow może również zaprzestać świadczenia Usług (lub zawiesić dostęp do nich) albo zamknąć konto użytkownika z dowolnego powodu według naszego uznania, w tym z powodu naruszenia niniejszych Warunków. Hallow ma wyłączne prawo do decydowania, czy jakiekolwiek ograniczenia określone w niniejszych Warunkach zostały naruszone.

Dopóki użytkownik nie usunie Konta, nawet jeśli nie korzysta aktywnie z Usług i/lub nie usunie Aplikacji z urządzenia, Konto pozostanie otwarte. Konto może zostać całkowicie zamknięte tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na jego usunięcie w ustawieniach konta. Zamknięcie Konta może spowodować zniszczenie Treści powiązanych z Kontem, dlatego należy o tym pamiętać przed podjęciem decyzji o zamknięciu Konta. 

W przypadku usunięcia konta przez pomyłkę prosimy o niezwłoczne wysłanie wiadomości na adres support@hallow.com — postaramy się pomóc, ale niestety nie możemy obiecać, że będziemy w stanie odzyskać lub przywrócić wszystkie dane.

Postanowienia, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wypowiedzeniu niniejszych Warunków, pozostaną w mocy. Przykładowo wszystkie następujące postanowienia pozostaną w mocy po wypowiedzeniu: wszelkie zobowiązania użytkownika do zapłaty nam lub zabezpieczenia nas, wszelkie ograniczenia naszej odpowiedzialności, wszelkie warunki dotyczące własności lub praw własności intelektualnej oraz warunki dotyczące sporów między nami, w tym między innymi umowy arbitrażowej. 

Dodatkowe warunki dotyczące sklepów z aplikacjami

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostępność naszej Aplikacji i Usług zależy od sklepów zewnętrznych firm, z których aplikacja jest pobierana, np. App Store firmy Apple lub rynek aplikacji dla systemu Android firmy Google (każdy zwany dalej „Sklepem z aplikacjami”). Każdy Sklep z aplikacjami może mieć własne warunki i postanowienia, na które użytkownik musi wyrazić zgodę przed pobraniem aplikacji mobilnych z takiego sklepu, w tym na szczególne warunki dotyczące sklepu Apple App Store określone poniżej. Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków i postanowień Sklepu z aplikacjami i jego licencja na korzystanie z naszej aplikacji jest uzależniona od ich przestrzegania. W zakresie, w jakim inne warunki i postanowienia Sklepu z aplikacjami są mniej restrykcyjne niż niniejsze Warunki użytkowania albo w inny sposób z nimi sprzeczne, obowiązują bardziej restrykcyjne lub sprzeczne warunki określone w niniejszych Warunkach użytkowania.

Aplikacje ze sklepu Apple App Store

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania ze wszystkich Usług, w tym do naszej Aplikacji dostępnej za pośrednictwem sklepu App Store firmy Apple, Inc. („Apple”), ale w odniesieniu do Aplikacji obowiązują również następujące warunki dodatkowe:

 1. Zarówno użytkownik, jak i firma Hallow przyjmują do wiadomości, że Warunki są zawierane wyłącznie między użytkownikiem a firmą Hallow, a nie z firmą Apple, a także że firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani Treści;
 2. Licencja na Aplikację jest udzielana w ograniczonym zakresie, bez prawa wyłączności, bez możliwości przeniesienia i sublicencjonowania, wyłącznie do korzystania w związku z Usługami do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego, z zastrzeżeniem wszystkich postanowień niniejszych Warunków mających zastosowanie do Usług;
 3. Użytkownik będzie korzystał z Aplikacji wyłącznie na urządzeniu Apple, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę;
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Apple nie jest zobowiązana do świadczenia żadnych usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji;
 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności Aplikacji z obowiązującymi gwarancjami, w tym wymaganymi przez prawo, użytkownik może powiadomić o nich firmę Apple. Po otrzymaniu powiadomienia jedynym zobowiązaniem gwarancyjnym firmy Apple będzie zwrot ceny zakupu Aplikacji, jeśli obowiązywała;
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika lub strony trzeciej w odniesieniu do Aplikacji leży w gestii firmy Hallow, a nie Apple;
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej stron trzecich przez Aplikację lub w wyniku jej posiadania i korzystania z niej dochodzenie, obrona, ugoda i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń dotyczących naruszenia praw leży w gestii firmy Hallow, a nie Apple;
 8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie przebywa w kraju objętym embargiem rządu USA lub zaliczanym przez rząd USA do krajów „wspierających terroryzm” oraz że nie jest wpisany na żadną listę stron zakazanych lub objętych ograniczeniami rządu USA;
 9. Zarówno użytkownik, jak i firma Hallow przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w trakcie korzystania z Aplikacji użytkownik będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących warunków umów zawartych ze stronami trzecimi, które mogą mieć wpływ na takie korzystanie albo na które takie korzystanie może mieć wpływ; oraz
 10. Zarówno użytkownik, jak i firma Hallow przyjmują do wiadomości i zgadzają się, firma Apple i jej spółki zależne są zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków oraz że po zaakceptowaniu niniejszych Warunków firma Apple będzie miała prawo (i uznaje się, że to prawo przyjmie) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec użytkownika jako beneficjenta zewnętrznego.

Polecenia

Od czasu do czasu firma Hallow może oferować nagrody za polecanie Usług lub w inny sposób zachęcać do tego. Użytkownik polecający („Polecający”) może polecać Usługi osobom lub podmiotom niebędącym obecnymi klientami Hallow ani zarejestrowanymi użytkownikami Usług („Otrzymujący polecenie”). Zarejestrowany użytkownik to osoba lub podmiot z istniejącym kontem Hallow. Nie ma ograniczeń co do liczby poleceń przez Polecającego ani łącznych nagród lub zachęt, które Polecający może otrzymać w ramach takiej oferty specjalnej, chyba że warunki danej oferty programu poleceń stanowią inaczej. Polecający otrzyma określoną nagrodę lub zachętę za każdego Otrzymującego polecenie, który wykona wymagane działania opisane w danej ofercie (na przykład utworzy konto lub dokona zakupu). Wszyscy Otrzymujący polecenia muszą być pierwszymi odbiorcami oferty. Wielokrotne polecenia kierowane do tej samej osoby lub podmiotu nie będą uwzględniane. Hallow zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub zakończenia wszelkich ofert specjalnych w dowolnym czasie, do podjęcia ostatecznych decyzji w zakresie ofert poleceń i nagród oraz do odwołania oferty specjalnej dla Polecającego i Otrzymującego polecenie według uznania firmy Hallow z dowolnego powodu lub bez powodu. Jeśli Hallow stwierdzi, że Polecający lub Otrzymujący polecenie próbuje uzyskać nieuczciwe korzyści lub w inny sposób narusza warunki bądź założenia takiej oferty specjalnej, Hallow zastrzega sobie prawo do (a) odwołania wszelkich nagród lub zachęt przyznanych Polecającemu lub Otrzymującemu polecenie i/lub (b) obciążenia Polecającego lub Otrzymującego polecenia kosztami wszelkich nagród lub zachęt (1) wykorzystanych przez Polecającego lub Otrzymującego polecenie przed takim odwołaniem albo (2) przyznanych przez Hallow niekwalifikującemu się Polecającemu lub Otrzymującemu polecenie. Wszystkie oferty specjalne podlegają wszelkim innym warunkom, postanowieniom i ograniczeniom określonym w Usługach lub podanym w związku z ofertą specjalną.

Wyłączenia, ograniczenia i zwolnienie z odpowiedzialności 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma Hallow i jej licencjodawcy, dostawcy, partnerzy, spółka dominująca, spółki zależne lub podmioty powiązane oraz ich odpowiedni urzędnicy, dyrektorzy, członkowie, pracownicy, konsultanci, pracownicy kontraktowi, przedstawiciele i agenci, a także ich odpowiedni następcy i cesjonariusze (Hallow i wszystkie te strony są łącznie zwane „Stronami Hallow”) nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Usług, w tym między innymi w odniesieniu do Treści zawartych w Usługach lub dostępnych za ich pośrednictwem; ponadto Strony Hallow nie będą ponosiły odpowiedzialności za dokładność, zgodność z przepisami dotyczącymi praw autorskich, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych w Usługach lub dostępnych za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek roszczenia, działania, pozwy, postępowania, koszty, wydatki, szkody lub zobowiązania wynikające z korzystania z Usług lub w jakikolwiek sposób związane z uczestnictwem użytkownika w Usługach. Strony Hallow nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących sugestii lub rekomendacji usług bądź produktów oferowanych lub kupowanych za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi. USŁUGI I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ HALLOW (ORAZ JEJ LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW) NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH, ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI ALBO ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. 

Wyłączenie odpowiedzialności medycznej

Hallow nie jest dostawcą usług ani urządzeń medycznych ani też nie należy traktować naszych Usług jako porady medycznej. Wszelkie porady lub inne informacje, które mogą być zawarte w Usługach, są przeznaczone wyłącznie dla wygody i celów informacyjnych. Usługi nie mają na celu zastępowania profesjonalnych porad medycznych na podstawie indywidualnych okoliczności. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne konsekwencje korzystania z jakichkolwiek porad lub innych informacji, ponieważ to użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i działania. Chociaż istnieją zewnętrzne dowody świadczące o tym, że medytacja może mieć pozytywny wpływ na zdrowie, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że nasze Usługi przynoszą korzyści terapeutyczne lub co do ich dokładności, kompletności lub przydatności do jakiegokolwiek celu porad lub innych materiałów związanych z Usługami. W przypadku istniejących problemów ze zdrowiem psychicznym przed rozpoczęciem praktyki medytacyjnej należy to omówić z lekarzem prowadzącym.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH I W RAMACH ŻADNEJ TEORII PRAWNEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI DELIKTU, KONTRAKTU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB) ŻADNA ZE STRON HALLOW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY ZA (A) WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, KARNE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY DANYCH, UTRATY DOBREJ WOLI, PRZESTOJU W PRACY, DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB AWARII BĄDŹ NIERPAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA KOMPUTERA; (B) WSZELKIE ZASTĘPCZE TOWARY, USŁUGI LUB TECHNOLOGIE; (C) WSZELKIE KWOTY W SUMIE PRZEKRACZAJĄCE (I) STO (100) DOLARÓW LUB (II) KWOTY ZAPŁACONE I/LUB NALEŻNE FIRMIE HALLOW OD UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI ZA OKRES SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCY NINIEJSZE OBOWIĄZUJĄCE ROSZCZENIE LUB (D) WSZELKIE SPRAWY BĘDĄCE POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ. NIEKTÓRE STANY LUB PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH LUB NIEKTÓRYCH INNYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku, gdy są zabronione przez obowiązujące prawo. Jeśli użytkownik nie zapłacił firmie Hallow żadnej kwoty w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę pierwszego zgłoszenia takiego roszczenia, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku wszelkich sporów z firmą Hallow jest zaprzestanie korzystania z Usług i usunięcie Konta. 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Strony Hallow w związku z i przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami (rzeczywistymi i wynikowymi), stratami i wydatkami (w tym honorariami adwokatów) wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z roszczeniami dotyczącymi (a) korzystania z Usług (w tym działań podejmowanych przez stronę trzecią za pośrednictwem konta użytkownika) i (b) naruszenia niniejszych Warunków. W przypadku takiego roszczenia, pozwu lub powództwa („Roszczenie”) postaramy się powiadomić o Roszczeniu za pośrednictwem danych kontaktowych przypisanych do konta użytkownika (pod warunkiem, że niedostarczenie takiego powiadomienia nie wyeliminuje ani nie ograniczy zobowiązań użytkownika związanych ze zwolnieniem z odpowiedzialności).

Rozstrzyganie sporów

Wybór prawa. Niniejsze Warunki podlegają federalnej ustawie arbitrażowej (Federal Arbitration Act), obowiązującym przepisom prawa federalnego i przepisom prawa stanu Delaware oraz będą interpretowane zgodnie z nimi z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach.

Umowa arbitrażowa. Prosimy uważnie przeczytać poniższą UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ, ponieważ wymaga ona od użytkownika rozstrzygania niektórych sporów i roszczeń z firmą Hallow oraz ogranicza sposób, w jaki użytkownik może domagać się zabezpieczenia swoich roszczeń od firmy Hallow. Zarówno użytkownik, jak i firma Hallow przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że na potrzeby wszelkich sporów wynikających z lub odnoszących się do przedmiotu niniejszych Warunków urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy i niezależni wykonawcy („Personel”) firmy Hallow są zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków oraz że po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Personel będzie miał prawo (i uznaje się, że to prawo przyjmie) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec użytkownika jako beneficjenta zewnętrznego.

(a) Zasady arbitrażu; zastosowanie umowy arbitrażowej. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory, roszczenia, pytania lub nieporozumienia wynikające z lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych Warunków bezpośrednio w drodze negocjacji w dobrej wierze, które będą warunkiem wstępnym do wszczęcia przez którąkolwiek ze stron postępowania arbitrażowego. Jeśli takie negocjacje nie rozstrzygną sporu, zostanie on ostatecznie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu w hrabstwie New Castle w stanie Delaware. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim zgodnie z obowiązującymi uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu JAMS („Zasady”) przez jednego arbitra handlowego z bogatym doświadczeniem w rozstrzyganiu sporów dotyczących własności intelektualnej i umów handlowych. Arbiter zostanie wybrany z odpowiedniej listy arbitrów JAMS zgodnie z tymi Zasadami. Wyrok w sprawie orzeczenia takiego arbitra może zostać wydany przez każdy sąd właściwej jurysdykcji. 

(b) Koszty arbitrażu. Zasady będą regulowały płatność wszystkich opłat arbitrażowych. Firma Hallow pokryje wszystkie opłaty arbitrażowe z tytułu roszczeń w wysokości nieprzekraczającej siedemdziesięciu pięciu tysięcy (75 000) dolarów. Firma Hallow nie będzie domagała się zwrotu opłat i kosztów jej adwokatów w postępowaniu arbitrażowym, chyba że arbiter stwierdzi, że roszczenie jest niepoważne. 

(c) Sąd ds. drobnych roszczeń; naruszenie. Zarówno użytkownik, jak i firma Hallow mogą dochodzić roszczeń, pod warunkiem, że się kwalifikują, w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie New Castle w stanie Delaware lub w dowolnym hrabstwie w Stanach Zjednoczonych, w którym użytkownik mieszka lub pracuje. Ponadto, niezależnie od powyższego zobowiązania do rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, każda ze stron ma prawo domagać się w dowolnym czasie od dowolnego sądu właściwej jurysdykcji wydania nakazu lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia, aby zapobiec faktycznemu lub grożącemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub pogwałceniu praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej strony. 

(d) Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. UŻYTKOWNIK I HALLOW ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO WEJŚCIA NA DROGĘ SĄDOWĄ I WZIĘCIA UDZIAŁU W ROZPRAWIE PRZED SĘDZIĄ LUB ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Zamiast tego użytkownik i Hallow decydują się na rozstrzyganie roszczeń i sporów w drodze arbitrażu. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj mniej złożone, skuteczniejsze i mniej kosztowne niż postępowania sądowe i podlegają bardzo ograniczonej kontroli przez sąd. W przypadku wszelkich sporów między użytkownikiem a Hallow dotyczących tego, czy należy uchylić lub wykonać orzeczenie arbitrażowe, UŻYTKOWNIK I HALLOW ZRZEKAJĄ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH i zamiast tego decydują się na rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

(e) Zrzeczenie się praw do powództwa grupowego lub skonsolidowanego. WSZYSTKIE ROSZCZENIA I SPORY W ZAKRESIE NINIEJSZEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE LUB ROZPATRYWANE W SPOSÓB INDYWIDUALNY, A NIE GRUPOWY. ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ ROZSTRZYGANE LUB ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE ANI KONSOLIDOWANE Z ROSZCZENIAMI WSZELKICH INNYCH KLIENTÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW. Jeśli jednak to zrzeczenie się praw do powództwa grupowego lub skonsolidowanego zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, ani użytkownik, ani Hallow nie są uprawnieni do arbitrażu; zamiast tego wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w sądzie zgodnie z opisem w punkcie (g) poniżej. 

(f) Opt-out. You have the right to opt out of the provisions of this Section by sending written notice of your decision to opt out to the following address: 231 S LaSalle, Suite 2100, Chicago, IL 60604 postmarked within thirty (30) days of first accepting these Terms. You must include (i) your name and residence address, (ii) the email address and/or telephone number associated with your account, and (iii) a clear statement that you want to opt out of these Terms’ arbitration agreement.

(g) Wyłączne miejsce rozstrzygania sporów. W przypadku wysłania powiadomienia o rezygnacji opisanego w punkcie (f) i/lub w jakichkolwiek okolicznościach, gdy powyższa umowa arbitrażowa zezwala użytkownikowi lub Hallow na rozstrzyganie sporów wynikających z lub odnoszących się do przedmiotu niniejszych Warunków w sądzie, wówczas powyższa umowa arbitrażowa nie będzie miała zastosowania do żadnej ze stron, a użytkownik i Hallow zgadzają się, że wszelkie postępowania sądowe (nie z tytułu drobnych roszczeń) będą prowadzone w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych odpowiednio w hrabstwie New Castle w stanie Delaware lub w okręgu federalnym, do którego to hrabstwo należy. 

(h) Rozdzielność. Jeśli zakaz powództwa grupowego i innych roszczeń wnoszonych w imieniu stron trzecich opisany powyżej zostanie uznany za niewykonalny, wówczas wszystkie wcześniejsze zapisy w niniejszej sekcji umowy arbitrażowej będą nieważne. Niniejsza umowa arbitrażowa będzie obowiązywała po zakończeniu relacji z firmą Hallow.

Postanowienia różne

Użytkownik nie może scedować, przekazać ani przenieść niniejszych Warunków lub swoich praw i obowiązków z nich wynikających ani konta w Usługach w żaden sposób (na mocy prawa lub inaczej) bez uprzedniej pisemnej zgody Hallow. Możemy przenieść, scedować lub przekazać niniejsze Warunki oraz nasze prawa i obowiązki bez zgody. Użytkownik będzie odpowiedzialny za uiszczanie, odprowadzanie, wypełnianie i zgłaszanie wszystkich podatków, ceł i innych obciążeń rządowych związanych z działalnością użytkownika w ramach Usług, pod warunkiem, że Hallow może, według własnego uznania, wykonać dowolne z powyższych czynności w imieniu użytkownika lub na własną rękę, jeśli uzna to za stosowne. Nieskorzystanie przez użytkownika ani przez nas w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek z praw wynikających z niniejszego dokumentu nie będzie uznawane za zrzeczenie się dalszych wynikających z niego praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, to postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy i były wykonalne. Użytkownik i Hallow zgadzają się, że niniejsze Warunki są kompletnym i wyłącznym oświadczeniem o wzajemnym porozumieniu między użytkownikiem a Hallow oraz że niniejsze Warunki zastępują i unieważniają wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy, komunikaty i inne porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że nie jest pracownikiem, agentem, partnerem ani przedstawicielem spółki joint venture Hallow i nie ma żadnych praw do nakładania na firmę Hallow wiążących zobowiązań w żadnym zakresie. 

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w powyższych sekcjach dotyczących Aplikacji Apple i umowy arbitrażowej, użytkownik i Hallow zgadzają się, że niniejsze Warunki nie przewidują żadnych zewnętrznych beneficjentów.

Pin It on Pinterest